Kasetsomboon Hospital

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

left arrow right arrow

Home

HA-KASET

MIS-OnLine

Hello
xxx
เข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
Main Website
Core Value : KASET
K : Knowledge

องค์ความรู้
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
Vision
พันธกิจ
1 : ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิระดับกลาง
Risk Management
RM OnLine
HRD Online
HRD Online จังหวัดชัยภูมิ
HRD Online
ระบบตัวชี้วัด NUR
ระบบตัวชี้วัดกลุ่มการพยาบาล NUR
NUR
ระบบตรวจสอบข้อมูล การเงิน
Monitor money
Monitor HIS
Kaset From
Kaset From
แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยงข้องกับงานไอที
DM-HT Online
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
NCD
GIS Health
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ
GIS
Home Ward Home Care
HWHC
DataCenter
CPHO
DC
PROVIS
DataCenter
Cpho Moph
สสจ. ชัยภูมิ
สสจ
OP-PP
โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43แฟ้ม
OPPP
Project-Tracking
สสจ. ชัยภูมิ
สสจ